[email protected]   098 93 81 995
Web stranice kao kolekcija resursa

Web stranice kao kolekcija resursa

Kolekcija internetskih resursa

Web stranice (web site) su kolekcija internetskih resursa – HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i skripti. Složeniji sustavi web stranica (npr. web shop) čine web aplikaciju baziranu na posebnom hardveru i softveru. Dokumentima unutar web stranica se pristupa preko zajedničkog korijenskog URL-a, odn. web adrese, koja se često naziva i homepage. Svi dokumenti su najčešće su spremljeni na istom web serveru. Poveznice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica. Korijenska web adresa, koja se najčešće naziva internetska domena, čini vrijednu karakteristiku svakog site-a. Složenije web stranice koriste web aplikacije napisane u nekom od programskih jezika (PHP, ASP, JSP, …) za stvaranje sadržaja spajanjem pripremljenih grafičkih predložaka i sadržaja iz baze podataka (na poslužiteljskoj strani), i neki skriptni jezik poput JavaScripta ili VBScripta (na klijentskoj strani).